Сцвярджаюць гісторыкі і мовазнаўцы
Што паступова сціраюцца грані нацый
І, нібыта як перажытак,
            аджыць павінна абавязкова
Мова маці маёй – беларуская мова…
Што мне, як імя ўласнае, блізкая і знаёмая,
Што па жылах маіх цячэ
                      і сонным Сажом і Нёманам.

Рыгор БАРАДУЛІН
Вы тут: Главная»Рубрики»Писатели»В Союзе писателей Беларуси»

Чергинцовский Союз писателей Беларуси: образовалась «точка напряжения»?

18/07/2020 в 11:07 Алесь Новікаў скандалы

 

Многим читателям известно, что, например, в стекле, при определенных нагрузках, появляется «точка напряжения». Достаточно приложить небольшую и даже мизерную силу, чтобы стекло рассыпалось на кусочки.

 

В ставшем настоящей обузой и позором для Беларуси карманном чергинцовском СП, где всем заправляет кучка негодяев, вдруг возникло истинное напряжение. Образовалось оно в связи с кулуарным исключением из рядов этой писорганизации Анатолия Кудласевича. Нарушен Устав союза и, соответственно, закон «Об общественных объединениях».

 

Ранее на портале публиковался материал из «Народной Воли» – «А.Кудласевіч: «Я чалавек з цвёрдай пазіцыяй і буду актыўна адстойваць свае правы». События стали развиваться по неожиданному сценарию. Судите сами (+мой перевод).

 

 

Александр Новиков (#алесьновікаў)

 

А.Кудласевич                                                        Н.Чергинец

 

«Народная Воля» №56-17.07.2020г.

 

З ПОШТЫ ГАЛОЎНАГА РЭДАКТАРА

 

Навідавоку палітычны падтэкст

 

Добры дзень, шаноўны Іосіф Паўлавіч!

 

Звяртаюся да Вас я, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі Янка Лайкоў. Напачатку хачу павіншаваць «Народную Волю» з 25-годдзем і пажадаць Вам і Вашым супрацоўнікам вытрымкі і поспехаў на шляху да сэрцаў і розумаў чытачоў!

 

А цяпер да справы. У адным з нядаўніх нумароў «Народнай Волі» быў апублікаваны адкрыты ліст Анатоля Кудласевіча да Міхася Пазнякова, аднаго з кіраўнікоў нашага творчага саюза. Сітуацыя, якая склалася вакол выключэння Анатоля Кудласевіча, выклікала абурэнне шмат у каго з пісьменнікаў. Я і іншыя літаратары напісалі зварот на імя Мікалая Чаргінца і аднеслі яму на мінулым тыдні. Усе тыя прычыны, якімі ён абгрунтаваў нам выключэнне Анатоля, падаюцца нам надуманымі, прыцягнутымі за вушы –  навідавоку палітычны падтэкст. Таму намі было прынята рашэнне, сабраўшы яшчэ некалькі подпісаў, накіраваць гэты зварот Вам. Магчыма, Вы палічыце мэтазгодным апублікаваць яго, з тым каб грамадства ведала пра нашу пазіцыю.

 

З павагай –

Янка ЛАЙКОЎ

 

Старшыні ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Чаргінцу М.І.

 

ЗВАРОТ

 

Паважаны Мікалай Іванавіч!

 

Мы, сябры ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі», выказваем сваё абурэнне ў сувязі з нядаўнім выключэннем з саюза Анатоля Кудласевіча. Мы лічым, што Саюз пісьменнікаў – аб’яднанне грамадскае і падобныя рашэнні павінны прымацца не вузкім колам асоб, а калегіяльна, з удзелам большасці сяброў арганізацыі, шляхам адкрытага галасавання. Акрамя таго, кожнаму пісьменніку як грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, згодна з Канстытуцыяй краіны, «гарантуецца свабода поглядаў, перакананняў і іх свабоднае выказванне», а пераслед за гэта з’яўляецца наўпроставым грубым парушэннем Асноўнага закона. Мы глыбока перакананы, што Анатоль Кудласевіч – сапраўдны патрыёт нашай Айчыны, таленавіты літаратар, які ў кожным творы праслаўляе Беларусь, не абмінаючы вострых пытанняў, што паўстаюць перад грамадствам.

 

Звяртаемся да Вас з прапановай склікаць пазачарговы сход сяброў ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусь з мэтай падрабязнага абмеркавання справы Анатоля Кудласевіча, а таксама каб разабрацца ў агульнай сітуацыі, у якую сёння пастаўлены пісьменнікі.

 

Просім у хуткім часе даць адказ на наш зварот.

 

Віктар ГАРДЗЕЙ,

Анатоль КРЭЙДЗІЧ,

Анатоль КАЗЛОЎ,

Валянцін БАРЫСЕВІЧ,

Вадзім СПРЫНЧАН,

Рагнед МАЛАХОЎСКІ,

Янка ЛАЙКОЎ,

Мікола АДАМ,

Марына ЛАЙКОВА.

 

 

«Народная Воля» №56-17.07.2020г.

 

Из почты главного редактора

 

Налицо политический подтекст

 

Здравствуйте, дорогой Иосиф Павлович!

 

Обращаюсь к Вам я, член Союза писателей Беларуси Янка Лайков. Прежде всего, хочу поздравить «Народную волю» с 25-летием и пожелать Вам и Вашим сотрудникам терпения и успехов на пути к сердцам и умам читателей!

 

А теперь к делу. В одном из недавних номеров «Народной Воли» было опубликовано открытое письмо Анатоля Кудласевича Михасю Позднякову, одному из руководителей нашего творческого союза. Ситуация, которая сложилась вокруг изгнания Анатолия Кудласевича, вызвала возмущение многих писателей. Я и другие литераторы написали обращение на имя Николая Чергинца и отнесли ему на прошлой неделе. Все те причины, которыми он обосновал исключение Анатоля, кажутся нам надуманными, притянутыми за уши – налицо политический подтекст. Поэтому нами было принято решение, собрав еще несколько подписей, направить это обращение Вам. Возможно, Вы посчитаете целесообразным опубликовать его, чтобы общественность узнала о нашей позиции.

 

С уважением –

Янка Лайков

 

***

 

Председателю Союза писателей Беларуси Чергинцу Н.И.

 

ОБРАЩЕНИЕ

 

Уважаемый Николай Иванович!

 

Мы, члены ОО «Союз писателей Беларуси», выражаем свое возмущение по поводу недавнего исключения из союза Анатоля Кудласевича. Мы считаем, что Союз писателей – объединение общественное, и подобные решения должны приниматься не узким кругом лиц, а коллегиально, с участием большинства членов организации, путем открытого голосования. Кроме того, каждому писателю как гражданину Республики Беларусь, согласно Конституции страны, «гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение», а преследование за это является прямым грубым нарушением Основного закона. Мы глубоко убеждены в том, что Анатоль Кудласевич – настоящий патриот нашей Родины, талантливый литератор, который прославляет Беларусь в каждом произведении, не избегая острых проблем, стоящих перед обществом.

 

Обращаемся к Вам с предложением созвать внеочередной Съезд членов Союза писателей Беларуси, с целью подробного обсуждения дела Анатоля Кудласевича, а также чтобы разобраться в общей ситуации, в какую сегодня поставлены писатели.

 

Просим в ближайшее время дать ответ на наше обращение.

 

Виктор ГОРДЕЙ,

Анатоль КРЕЙДИЧ,

Анатоль КОЗЛОВ,

Валентин БОРИСЕВИЧ,

Вадим СПРИНЧАН,

Рагнед МАЛАХОВСКИЙ,

Янка ЛАЙКОВ,

Микола АДАМ,

Марина ЛАЙКОВА.

Оставить комментарий (3)

Поделиться в соц.сетях:

Система Orphus

Нас считают

Рейтинг@Mail.ru

Откуда вы

free counters
©2012-2020 «ЛитКритика.by». Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.